2016.09.15.
Óramegbeszélés, feladatok felmérése
	Ki miért szeretne tanár lenni? Milyen tanár szeretne lenni
	Ki volt a példakép? --> Hf.
		
Otthoni meggondolásra
	Néhány gondolat szerda éjfélig: Ki volt a példakép?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.09.22.
Példaképek megbeszélése. A tanár szerepe, alkalmazkodás, megosztott figyelem, ...
(n+1). kompetencia: színészség
Miért nincs megfelelő számfogalma a gyermeknek? Mit tehetünk? Építhetünk-e erre pl. logaritmust?
Készülés - tisztelet a tanuló irányában.
Mat.didaktika:	szakmai felkészültség
		pedagógiai célok
		pszichológiai, gyermekfejlődési aspektus
		tervezés
Belső ellentmondásosság:	alkalmazkodás/egyéni, önálló
				általános ismeretek/tartalmi, adat jellegű ism.
				tanterv/egyéni fejlődés
				szabad gondolat/fegyelem
Varga Tamás 1973.: 
	Megértés
		különbségtétel, összefüggés látása
		kijelentések megértése
		gondolatmenetek követése
		ismétlés
		szimbólumok, ábrák, nyelv egymásba transzformálása
	Tudás, cselekvés, alkalmazás
		terminológiák, szimbólumok használata
		matematikai kijelentések alkalmazásai
		rutinfeladatok megoldása, algoritmusok alkalmazása
		manuális készségek birtoklása
	Konstruálás
		egy probléma megfogalmazása
		megoldási terv készítése, megoldási eszközök megtalálása
		minden lehetséges objektum megtalálása egy adott problémánál
		egy definíció megalkotása
		egy bizonyítás megtalálása
		általánosítás, kiterjesztés
	Értékelés
		egy adott kijelentés értelemszerű-e
		egy adott kijelentés igaz-e
		egy adott probléma világosan van-e kitűzve, elegendőek-e az adatok a probléma megoldására
		tartalmaz-e egy adott probléma felesleges, ill. ellentmondó adatokat
		egy szimbólum, egy definíció, egy megoldási ötlet mefelelő-e
		egy gondolatmenet korrekt-e
		a vizsgált megoldás megfelel-e a feladat feltételeinek
		egy adott megoldás ésszerű-e, gyakorlatias-e
		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.09.29. -- AZ EGYES FOGALMAKHOZ MEGBESZÉLT PÉLDÁKAT ÉRDEMES MEGTANULNI...
Mi az a fogalom? Mi a fogalom def-ja? --> Pedagógiai lexikon
A fogalom fejlődésa/változása/átalakulása... (társadalmi, tudományos, ... hatások)
Tartalom -- terjedelem.
Alá-, fölé-, mellérendelt fogalmak.
Fajtái: tárgyi, reláció, műveleti
Fogalom megadása
	- fölérendelt fogalom és megkülönböztetés
	- származtatott
	- rekurzív
	- szimbólumokkal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.10.06. -- AZ EGYES FOGALMAKHOZ MEGBESZÉLT PÉLDÁKAT ÉRDEMES MEGTANULNI...
Fogalom megadása
	- axiómatikus
	- egyértelműség
Mikor sajátította el a tanuló a fogalmat?
	- önállóan megadja a definíciót
	- a definíció alapján el tudja dönteni, mit tartozik a fogalomhoz, s mi nem
	- példákat ad meg
	- a fogalom tulajdonságait megadja
	- a fogalmat elhelyezi a tanult fogalmak struktúrájában
	- a fogalom segítségével új fogalmat konstruál, használja a régit
Példáink:	geometriai alakzatok
		merőlegesség def.
		a^n def.
		Möbius-szalag def. - önálló, konstruktív megadás
		távolság def-nak egyértelműsége, jósága		
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Üzemlátogatás":
	okt. 11., okt. 12. 8:15-9:00 (ld. órarendem)
	Látogatási jegyzetekhez hamarosan küldök listát

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.10.13.
Esetmegbeszélés, a látogatási jegyzőkönyvek elemzése

Otthoni meggondolásra:
Az óra után érdemes az első beadandót elkészíteni (Fogalom)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.10.20.
Elmarad (az óralátogatások "visszaadása")

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.10.27.
Mikor kell bizonyítani? Milyen korban? Milyen szinten?
Mikor ébred rá a gyerek a bizonyítás fontosságára? Mennyire szociális folyamat?
Hogyan lehet csoportban, egységesen bizonyítási igényt támasztani?
Lehet-e tökéletes bizonyítást adni? - Precizitás - egzaktság?

Pl. Pitagorász tételének egzaktsága (biz. hogyan? kinek? megfordítás? --> 9. oszt-ban összegzés)
Ugyanez Thales-tétellel.
Más példák: háromszögszámok -- Bizonyítás-e a geometriai szemléltetés? És az algebrai? -- Formalitás kérdése.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.11.10.
Deduktív bizonyítási módszer (pl. oszthatóság témaköre)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.11.17.

2016/2017. év OKTV II. kategória I. forduló 5. feladatának megoldása, pontozási útmutatója
	Mit kell bizonyítani? Milyen legyen a leírás? Milyen mintát adnánk mi, mit adtak?
	Mi a teendő más a megoldási tervvel?
	Mi bontható, mi tekintendő egy logikai egységnek?
	Hogyan javítsunk OKTV, ill. érettségi dolgozatokat?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.11.24.
Bizonyítási módszerek.
Euklideszi szerkesztés és a leírás gyakorlata. Szerkesztés lépései - recept.
Direkt bizonyítási módszer.
A teljes indukció módszere. Hogyan tanítsuk?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.12.01.
A bizonyítási igény támasztása.
Példa (térgeometria) a bizonyítás szükségességére. Egyedi --> általános --> sejtés --> bizonyítás.
A bizonyítás leírása.
A beadandó kritériumai.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.12.08.
Párhuzamos szelők tétele, mint érdekes példa.
Kérdéseink: összemérhetőség fogalma (s még ez hol jön elő?)
	  megfordíthatóság kérdése (mint az elmélyítés kérdése) - logikai kérdések: megfordítás
										   több feltételes állítások megfordítása
										   tagadás - különféle esetek
										   ...
	  mértani helyes megfogalmazások (feltétel <==> állítás kérdése)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.12.15.A beadandó legvégső határideje az év utolsó napja. (A jegyeket legkésőbb január 6-ig be kell írnom.)
Szép ünnepet, s eredményes vizsgákat kívánok!

Péter