2020.02.13.
Óramegbeszélés, feladatok felmérése, értékelési rendszerünk (aktív részvétel, eszközkészítés, dolgozatjavítás és értékelés, fogalomépítés, fogalmi háló, + javítás...)
A következő órától: a gyakorlat leírása, ajánlott irodalom a mathdid.elte.hu oldalon várható...
...

Otthoni meggondolásra:
	PéBé tanár úr, a C osztály osztályfőnöke lelkesen érkezett a reggeli órára.
	- Képzeljétek, megálmodtam a matematika emelt szintű érettségi átlagunkat!
	- És, mennyi volt, tanár úr?
	- Azt sajnos, elfelejtettem, de emlékszem, hogy a D-sek átlaga szabályos közelítéssel 84,3, az E-seké 85,1, a három osztály átlaga pedig 87,9 volt. Tudjuk, hogy a D-ből 11-en, az
		E-ből 14-en, tőlünk pedig 24-en írnak emelt szintű érettségit. Ebből már ki lehet számolni az osztályátlagot.
	a) Mennyi a C-sek osztályátlaga egy tizedesjegyre kerekítve, ha minden diák érettségi eredménye csak egész százalék lehet?
	A Szalagavató nyitótáncában a C-sek 20%-a, a D-sek 25%-a vesz részt. Az egyik szünetben 4 fő C osztályos és 2 fő D osztályos tanuló vásárolt pizzát a büfében.
	b) Mennyi annak a valószínűsége, hogy közülük pontosan ketten táncolnak a nyitótáncban?
Készíts megoldást, s pontozási útmutatót úgy, hogy a végösszeg 14 pont legyen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.02.20. Ez a foglalkozás már az Eötvös Gimnázium III./307-es termében lesz 16:30-as kezdettel.
Megállapodások - célkitűzések a félévre:
	reprezentáció (Bruner, van Hiele)
	feladatelemzés, feladatsor készítése (egyedül vagy párban)
	fogalomépítés, fogalmi háló
	óralátogatás (+óraelemzés, óraelemzés szempontjai)
	+ óraterv készítése egy kisebb anyagrészhez (egyedül vagy párban)
	óraszervezés, munkaformák - hatékonyság (beadandó készítése csoportban)
	motiváció, modellkészítés, szemléltetőeszköz (egyedül vagy párban)
	szituáció, szituáció elemzése
	magyarázat hatékonysága
A házi feladat megbeszélése. Rájöttünk, hogy ez egy sokkal összetettebb feladat...
	közös munka - csoportmunka - ötletelgetés - kidolgozás - ...

Otthoni meggondolásra:
	most már igazából a múltkori feladat a b) résszel
		feladat egy pontozási útmutató készítése (az a) és b) rész együttesen 14 pont)
		milyen szempontjai vannak/lehetnek az értékelésnek?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.02.27.
A házi feladat átgondolása, a b) rész pontozási útmutatója.
	Mit mérünk? Mit értékelünk?
	Kinek szól a felada? Mit jelenítünk meg a pontokban? Mit hangsúlyozunk? Mit jelzünk? (tudás, kreativitás, számonkérhetőség, objektivitás, ...)
	A pontozási útmutató leírása, strukturáltsága, gondolati egységei, ...
Az értékelés.
	Diagnosztikai (felmérés, problémák feltárása, mire építek, ...)
	Formatív - visszajelzés (tanulónak, szülőnek, iskolának, tanárnak, igazgatónak, ...)
	Szummatív (egységek lezárása, ellenőrzés, ...)
	Funkciói: fejlesztés, mitiválás, megerősítés, mintamutatás, előjelzés, tájékoztatás, szelektálás, ...
	Alapelveink: objektivitás (szempontrenszer, javítókulcs, ...) - validitás (azt, amit tanítottunk) - reliabilitás (ugyanazt ugyanúgy, súlyozás, tudástükrözés, ...)
	
Otthoni meggondolásra
	Jutalmazás, büntetés
	Mire jó az osztályozás?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.03.05. (az iskolai büfében találkozunk 16:30-kor kivételesen)
Értékelés módjai
	szöveges
	százalékos
	osztályzatok (1-5, 5-1, 1-4, 1-10, 1-20, ...)
		jó-e az osztályzás? (sorrend, értelmezés, ösztönzés, összehasonlítás, könnyebbség?, 
			érti a gyerek?, segít a további munkában?, stressz?, finomítás, egysíkú?, ...)
	jutalmazás/büntetés (szóval, pontok, kisjegyek, ...)

Otthoni meggondolásra
	Szemléltetőeszközön gondolkodjunk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.03.12.
ELMARAD - rektori szünet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.03.19.
Tavaszi szünet (rendkívüli)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.03.26.


Objektivitás
Értékelés osztályzás nélkül
Szemléltetőeszközök
Dolgozatjavítás
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.
A tapasztalatszerzésre, kreativitásra épülő fejlesztő tanítás fogalma, megvalósításának módszerei, problémái.
A matematika és az adott téma iránti érdeklődés felkeltésének eszközei.
A segédeszközök helye és funkciója a matematikai tevékenység fázisaiban.
Kiemelt területek és matematikai hátterük:
Az aritmetika és algebra iskolai bevezetésének szakaszai.
A függvényfogalom kialakításának folyamata, eszközei.
A nyitott mondatok; egyenletek és egyenlőtlenségek tanítása.
A geometria tanításának főbb módszertani szempontjai, a szemléletesség szerepe.
A bizonyítási igény felkeltése, a bizonyítási készség kialakítása.
Követelmények:
Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlatokon
Házi feladatok, házi dolgozat elkészítése
Zárthelyi dolgozat
Reflexió: Rövid esszé a félévi munkáról, a matematikáról és a tanításáról
Értékelés:
Gyakorlati jegy
Irodalom:

  Matematika módszertani példatár kézirata
  Ambrus András: Bevezetés a matematikadidaktikába. ELTE TTK Egyetemi jegyzet.
  Pólya György: A gondolkodás iskolája.
  Pólya György: A problémamegoldás iskolája, I-II.
  Skemp R.: A matematikatanulás pszichológiája. Edge Kiadó 2005.
  NAT és Kerettantervek.
  Érettségi követelmény.
  Tankönyvek.


A magyar iskoláztatás története a 19-20. században.